• darkblurbg

    راهکارهای مکانمند زمین پرداز

    چارچوب های متن باز

درباره زمین پرداز

امروزه توسعۀ ابزارهای تصمیم سازی فرصت بی مانندی برای حل مسایل پیچیدۀ جوامع فراهم آورده است. سیستم های پیشرفته پشتیبان تصمیم گیری از قبیل سامانه های اطلاعات جغرافیایی، تصاویر ماهواره ای، پایگاه های داده، سامانه های مدلسازی پیشرفته نقش ویژه ای در حل مسایل پیچیده و کلان جوامع ایفا می کنند مسائلی همچون:

  • مسایل زیست محیطی همچون مدیریت منابع آب، آلودگی هوا و خاک و آب
  • مسائل حمل و نقل و ترافیک از قبیل مدیریت ناوگان حمل و نقل، مدیریت شبکه معابر
  • چالش های مدیریت شهری و منطقه ای مانند تخصیص فضای شهری، مدیریت کاربری زمین، توزیع جمعیت و عدالت، مدیریت املاک
  • چالش های کشاورزی از قبیل خشکسالی، آفات، فرآوری محصولات

با این وجود، از دیدگاه ابزاری دو چالش پبیش روی مدیران ما وجود دارد. چالش نخست نبود زیرساخت های اطلاعاتی و دانشی در سازمان ها و یا به روز نبودن آنها و چالش دوم متناسب نبودن سیستم های موجود با نیازهای سازمانی و شرکتی در کشور است. شرکت زمین پرداز با درک این شرایط خاص اقدام به ارایه خدمات در حوزه های تصمیم سازی پیرامون مسائل پیش گفته نموده است. به طور کلی خدمات شرکت شامل:

  • خدمات در حوزه سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS و WebGIS)
  • پژوهش در حوزه مدیریت و برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی حمل و نقل، اقتصاد شهری، محیط زیست و حوزه های وابسته

بیشتر